ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Notice)

ข้อกำหนดนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด (“บริษัทฯ”) กับท่าน (“สมาชิก”) ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ delivery.doubleapaper.com (“Double A Delivery”) ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสมาชิกควรอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด ดังนี้

  1. การเก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บข้อมูลของสมาชิก ได้แก่  ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่จัดส่ง, ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, อีเมล, Username, วันเดือนปีเกิด และข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (“คุ้กกี้”) เมื่อท่านทำการสมัครสมาชิก Double A Delivery

  1. วัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกดังกล่าวข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ นำเสนอสินค้า และซื้อขายสินค้าผ่าน Double A Delivery รวมถึงเพื่อการยืนยันตัวบุคคล ตรวจสอบการใช้งานกรณีเกิดปัญหาจากการใช้งาน และเพื่อดำเนินการตามคำขอของสมาชิกเกี่ยวกับการใช้บริการ Double A Delivery โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตลอดระยะเวลาที่มีการใช้บริการตามวัตถุประสงค์ และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 เดือนหลังจากยกเลิกการเป็นสมาชิก Double A Delivery

  1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงเพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

  1. สิทธิของสมาชิก

สมาชิกมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกซึ่งรวมถึงการเข้าถึง การได้รับข้อมูล การแก้ไข การลบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และสมาชิกมีสิทธิจำกัดหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯกำหนด รวมถึงภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากสมาชิกมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

สถานที่ติดต่อ : 187/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 42 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

Call Center:  1759 กด 1

Line official:  @doubleadelivery

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำขึ้นระหว่างบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด (“บริษัทฯ”) กับท่าน (“สมาชิก”) ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ delivery.doubleapaper.com (“Double A Delivery”) ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด

สมาชิกยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า Email
วัน/เดือน/ปีเกิด เบอร์ติดต่อ หมายเลข IP  ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (คุ้กกี้) ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูล
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การติดต่อ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกิจการ หรือกิจกรรมทางการขายและการตลาด

เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้ให้ความยินยอมข้างต้น สมาชิกยินยอมให้บริษัทฯ ส่งต่อหรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือเพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตลอดระยะเวลาที่มีการให้ความยินยอม

  1. สิทธิของสมาชิก

                  สมาชิกมีสิทธิยกเลิกความยินยอม และมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกซึ่งรวมถึงการเข้าถึง การได้รับข้อมูล การแก้ไข การลบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และสมาชิกมีสิทธิจำกัดหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯกำหนด รวมถึงภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                  หากสมาชิกทำการยกเลิกการเป็นสมาชิก Double A Delivery บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่สมาชิกทำการยกเลิกการเป็นสมาชิก ในการนี้บริษัทฯ จะลบ และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกออกจากระบบตามวิธีการของบริษัทฯ

                  หากสมาชิกทำการยกเลิกการให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ทั้งนี้การยกเลิกความยินยอมจะไม่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลเพื่อการใช้งาน Double A Delivery ตามปกติ

                  หากสมาชิกมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

                  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

                  สถานที่ติดต่อ : 187/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 42 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

                  Call Center:  1759 กด 1

                  Line official: @doubleadelivery

สมาชิกอ่าน เข้าใจ และยินยอมตามข้อกำหนด และเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ข้างต้นแล้ว โดยขอรับรองว่าข้อมูลที่นำส่งให้แก่บริษัทฯ เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลนั้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ