กรณีไม่แนบหลักฐานการโอนเงินภายใน 2 ชั่วโมง ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้ออัตโนมัติ